PLA RESISTIR

PLA RESISTIR.- Resposta econòmica per als sectors afectats per les restriccions.

BASES I CONVOCATÒRIA DE LES AJUDES PARÈNTESIS (PLA RESISTIR):

AJUDES PARÈNTESIS:

L’objectiu principal d’aquesta convocatòria és realitzar actuacions encaminades a pal·liar les conseqüències ocorregudes per la pandèmia de la COVID-19 als sectors productius més afectats per aquesta. Concretament, es dirigeixen a cobrir les despeses corrents de les activitats realitzades per les persones treballadores autònomes i les microempreses, amb un màxim de 10 treballadors.

 • Es recomana llegir detingudament les BASES DE LA CONVOCATÒRIA per a poder presentar tota la documentació requerida a l’enllaç que s’indica a la part inferior de la publicació, ja que es considerarà criteri de valoració la data de registre d’entrada de la sol·licitud completa.

QUI POT SOL·LICITAR LES AJUDES?

Podran ser beneficiàries de les ajudes, les persones autònomes o microempreses amb un màxim de 10 persones treballadores, que estiguen incloses en els sectors identificats en l’Annex I de les bases de la convocatòria. A més, hauran de tenir el domicili fiscal al municipi de les Coves de Vinromà.

REQUISITS A COMPLIR:

 • Figurar d’alta a la matrícula municipal de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE), d’aquest municipi o figurar al llistat d’exemptes d’IAE d’aquest municipi per l’aplicació dels requisits legals vigents per a això, sempre que figuren d’alta al Cens d’empresaris, professionals i retenidors.
 • Figurar d’alta en algun dels codis CNAE, que s’indiquen a l’Annex I de la convocatòria de les bases, de conformitat amb el que s’estableix al Decret Llei 1/2021, de 22 de gener, del Consell. Aquest requisit ha de de complir-se a data 31 de desembre de 2020.
 • Trobar-se en funcionament a la data de presentació de la sol·licitud de l’ajuda.

ON I COM PRESENTAR LA SOL·LICITUD:

 • A la seu electrònica de l’Ajuntament de les Coves de Vinromà, mitjançant el procediment habilitat per a aquest efecte i nomenat «Sol·licitud de Subvenció Pla Resistir».
 • Es comptarà amb un termini de 15 dies hàbils, que començaran a comptar a partir de l’endemà de la publicació de les bases de la convocatòria. S’haurà d’aportar el model normalitzat d’instància (que podeu trobar a l’enllaç que s’indica a la part inferior de la publicació), junt amb la documentació que s’indica a continuació:

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:

La documentació que ha d’acompanyar al model normalitzat d’instància serà:

 1. Certificat de situació censal (Modelo 01 AEAT).
 2. Certificat acreditatiu de la situació d’alta a la Seguretat Social. El requisit d’estar inscrit en algun dels codis CNAE previstos a l’Annex I de la convocatòria, ha de complir-se a data 31 de desembre de 2020.
 3. Informe de Vida Laboral actualitzat.
 4. Certificat de titularitat de compte bancari per a poder fer l’ingrés, el qual ha que pertànyer a la persona o microempresa sol·licitant de la subvenció.
 5. Declaració responsable de la naturalesa de l’IVA. (Aquest model es troba disponible al tràmit telemàtic de la seu electrònica de l’Ajuntament).
 6. Justificació de les despeses, mitjançant l’aportació de les factures i els corresponents justificants de pagament.
 7. Poder de representació del o de la representant legal, si escau.
 8. Documentació acreditativa, si escau, del nombre de persones treballadores a data 31 de desembre de 2020, adjuntant el document de Relació Nominal de Treballadors (RNT) del mes de desembre (antic model TC2).

IMPORT DE LES AJUDES:

 • Una quantitat fixa de 2.000,00€ per cada persona autònoma o microempresa amb un màxim de 10 persones treballadores als sectors identificats a l’Annex I de les bases de la convocatòria.
 • Una quantitat fixa de 200,00€ per cada persona treballadora afiliada a la Seguretat Social a data 31 de desembre de 2020 de les mencionades microempreses o persones autònomes.

BASES DE LES AJUDES PARÈNTESIS (PLA RESISTIR):

Bases de la convocatòria en format pdf

ENLLAÇ AL QUE DIRIGIR-SE PER A TRAMITAR LA PRESENT SOL·LICITUD: Enllaç a la Seu Electrònica

 

 

 

¿Quieres comentarnos algo?
Util

¿Te ha parecido útil esta información?

CAPTCHA Esta pregunta es para comprobar si usted es un visitante humano y prevenir envíos de spam automatizado.

Los datos por Ud. facilitados serán tratados por el Ayuntamiento de Les Coves de Vinromà, en calidad de Responsable de Tratamiento, con la finalidad de gestionar las quejas, sugerencias y agradecimientos.

La base de legitimación del tratamiento de sus datos se encuentra en el consentimiento manifestado por Usted mediante el envío del presente formulario, de acuerdo con el artículo 6.1.a) del Reglamento General de Protección de Datos.

Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. En cualquier caso, los datos podrán ser conservados, en su caso, con fines de archivo de interés público, fines de investigación científica e histórica o fines estadísticos.

Los datos no serán cedidos a terceros, salvo que sean comunicados a las entidades públicas o privadas, a las cuales sea necesario u obligatorio ceder éstos para poder gestionar su solicitud, así como en los supuestos previstos, según Ley.

Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación o, en su caso, Oposición. A estos efectos, deberá presentar un escrito en el Registro de Entrada del Ayuntamiento/Mancomunidad: Plaça Espanya, 19, Ayuntamiento de Les Coves de Vinromà, CP: 12185, provincia de Castellón, o, en su caso, a nuestro Delegado de Protección de Datos dpd@dipcas.es

En el escrito deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, a su vez, deberá mostrar o, en caso de envío postal, acompañar documento identificativo equivalente. En caso de que actuara mediante representante, legal o voluntario, deberá aportar también documento que acredite la representación y documento identificativo del mismo.

Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).