FEDER 2014-2020

Fondo Social Europeo

 

PROJECTES LOCALS D’ACTUACIÓ – PO FEDER CV 2014-2020

 

Què són els Fons Estructurals de la Unió Europea?

Els Fons Estructurals constitueixen un instrument de la política comunitària per a reforçar la cohesió econòmica i social de la Unió Europea, destinant un volum significatiu de recursos econòmics a la reducció de les diferències de les regions comunitàries i el retard de les menys afavorides. La Comunitat Valenciana és beneficiària dels Fons Estructurals de la Unió Europea des de l'any 1988.

El període 2014-2020 la Comunitat Valenciana és beneficiària dels Fons Estructurals en la categoria de regió més desenvolupada, en superar el seu PIB per càpita el 90 % de la mitjana del PIB de la UE-27, modificant així el seu estatus de períodes anteriors en els quals va ser considerada regió objectiu n. 1, i posteriorment regió pertanyent a l'objectiu de competitivitat regional i ocupació.

Què és el Fons Europeu de Desenvolupament Regional?

El Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) és el principal instrument de la Unió Europea per a corregir els desequilibris entre les seues regions a través del desenvolupament sostenible i l'ajust estructural de les economies regionals, en el marc de l'objectiu bàsic d'enfortir la cohesió econòmica, social i territorial dins de la Unió Europea.

Objectius del FEDER:

Afavorir el pas a una economia de baix nivell d'emissió de carboni en tots els sectors (EIX PRIORITARI 4). Conservar i protegir el medi ambient i promoure l'eficiència dels recursos (EIX PRIORITARI 6).

Per a més informació:

http://www.presidencia.gva.es/va/web/administracion-local/feder
http://www.hisenda.gva.es/va/web/financiacion-y-fondos-europeos/subhome-proyectos-y-fondos-europeos
https://www.dgfc.sepg.hacienda.gob.es/sitios/DGFC/es-ES/Paginas/inicio.aspx

 

Projecte Casa Senyorial Boix Moliner

Finançament:

En data 23/11/2017 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 8176) la RESOLUCIÓ de 20 de novembre de 2017, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es convoquen ajudes per a projectes locals d’actuació de les entitats locals de la Comunitat Valenciana per a la protecció, conservació o recuperació sobre béns de patrimoni cultural valencià i la seua posada en valor susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

En data 04/09/2018 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 8375) la RESOLUCIÓ de 30 d’agost de 2018, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es resol la concessió d’ajudes convocades per la Resolució de 20 de novembre de 2017, de la Presidència de la Generalitat, destinades a subvencionar projectes locals d’actuació de les entitats locals de la Comunitat Valenciana per a la protecció, conservació o recuperació de béns de patrimoni cultural valencià i la seua posada en valor susceptibles de cofinançament pel Programa operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

El Ple de la Excma. Diputació Provincial de Castelló, en sessió ordinària celebrada el 18 de desembre de 2018 va acordar la Resolució sobre concessió de subvencions nominatives a projectes locals d’actuació per a la protecció, conservació o recuperació cofinançades pel Programa Operatiu Feder de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

Fondo Social Europeo

Descripció de l’actuació:

1. Rehabilitació coberta sud.

L'actuació en la coberta sud de l'immoble, dotant així a l'edifici d'un cobriment total que impossibilite l'entrada d'aigua, i done pas a les actuacions interiors, aqueixa actuació va consistir en:

- 1.A Apuntalament interior dels forjats afectats.

- 1.B Fitació dels buits de façana mitjançant taula perimetral de fusta de pi 7 cm rigilizaciódel buit mitjançant creu de Sant Andrés realitzada en la mateixa taula.

- 1.C Bastida i apuntalament de la façana a la C/ Sant Joaquin.

- 1.D Després de les actuacions prèvies, l'execució de la rehabilitació de la coberta fase1 va portar el següent procés constructiu:

- 1D.1 Desmuntat del material de cobriment amb recuperació del material en un 80% i aportació del 20% per adquisició de material derrocat

- 1D.2 Desmuntatge d'entarimat i cairats de fusta existents sense recuperació de material.

- 1D.3 Execució dels nous draps de forjat mitjançant cairats de fusta serrada estructural, conífera clase1, tractament en autoclau tenyit fosc, acabat a l'aigua, dos components; i entrebigat mitjançant taula encadellada 20mm de grossària del mateix material i acabat que les bigues.

- 1D.4 Execució aler

- 1D.5 Execució material de cobriment

2. Actuacions diverses estabilització de façana.

L'estabilització total de la façana nord, per a això es van realitzar les següents actuacions:

- 2.A Treballs per a la posada en servei de l'arc de mig punt que existeix a la cantonada de l'edifici i que es trobaven deteriorats pel desplaçament de les dovelles i fins i tot la inexistència d'alguna d'elles. Primerament es va procedir al desmuntat del mur de pedra, que es trobava totalment disgregat i que es trobava immediatament superior a l'arc de la façana nord. Per a això es va realitzar el següent procés:

- 2A.1 Apuntalament del mur superior mitjançant bigues ramat perpendiculars a façana i paral·leles, aprofitant l'estabilitzador de façana actualment instal·lat.

- 2A.2 Reposició de les dovelles de l'arc de pedra formades per un arc interior i un arc exterior

- 2A.3 Reposició del mur de pedra suprimit amb un mur de pedra calcària amb cara a l'interior i a l'exterior de l'edifici preparat per a un posterior revestiment.

- 2A.4 Eliminació del quallat de pedra existent per davall de l'arc per a posada en servei d'aquest.

- 2.B Eliminació del contrafort existent davall del balcó del saló de cantonada en nivell 1. Anteriorment aquest element atípic pretenia contrarestar l'empenyiment d'un arc ogival situat en el nivell 0 de l'edifici. Aquest arc per la seua geometria realitzava l'empenyiment en la part inferior de l'arc, que coincidia amb el peu de mur, d'aquesta forma aquest empenyiment el contrarestava el terreny exterior de l'edifici que en estar mobilitzat per les pèrdues d'aigua en la xarxa de recollida de pluvials de l'edifici no complia la seua missió i depenia el contrafort existent que es trobava en mal estat i desvinculat de l'edifici. Per a això vam realitzar el següent procés:

- 2B.1 Descàrrega de l'arc ogival mitjançant apuntalament del mateix

- 2B.2 Execució d'un fonament de formigó de 1.50x 1.50 x1.50m3 de formigó armat connectat a la base de pedra del contrafort.

- 2B.3 Eliminació del contrafort existent

- 2.C Ancoratge del mur de façana als murs perpendiculars de l'edifici. Anteriorment el mur de façana es trobava cisallat respecte als murs transversals a causa d'un moviment vertical d'aquest pels problemes ocasionats per les pèrdues d'aigua de la xarxa de sanejament municipal de pluvials, i a un inadequat bullit entre els murs. Per a això realitzem el següent procés:

- 2C.1 Obertura de buits en mur de 45 cm de profunditat amb una amplitud per a quatre ancoratges.

- 2C.2 Ancoratge amb barra d'acer AEH 400 que entrarà 40cm en els murs transversals i eixirà 30 cm de la base del buit realitzat en el mur de façana, realitzant-se en grup del 4 i a una distància de 10cm de la cara dels murs transversals

- 2C.3 Tapat dels ancoratges mitjançant mitjançant morter reparador de calç amb estructura cristal·lina, tipus Geocalce

3. Rehabilitació de façana.

La consolidació del revestiment de les façanes nord i oest així com l'embelliment exterior i la recuperació dels balcons d'aquestes. Aquesta actuació juntament amb l'anterior han dotat a l'edifici d'una envolupant regenerada i rehabilitada, que garantira el seu manteniment i reduirà la seua perillositat al mínim.

Les actuacions que s'han realitzat per a la rehabilitació de la façana seran les següents:

- 3.A Posada en servei de l'arc de mig punt situat en l'extrem nord de la façana oest. Es realitzarà amb el mateix procés que l'indicat en l'apartat 1.A

- 3.B Picat, sanejat i neteja del suport, per mitjos manuals

- 3.C Consolidació del mur existent amb morter de calç pura i malla de basalt

- 3.D Esquerdejat amb morter de calç

- 3.E Acabat amb xilox pintura

4. Rehabilitació interior zona molins casa senyoria

La rehabilitació total de la planta soterrani / Nivell 0, en ella es troba gran part de l'atractiu turístic, etològic i cultural del municipi. Aquest va ser epicentre de l'economia municipal, disposant d'un molí i una premsa d'oli, magatzems de tinajas, un parell de “jaraiz” on es premsava vi, a part dels elements que componen el soterrani l'estructura compta amb molts atractius arquitectònics de l'època, tot això junt va marcar l'inici de la primera revolució industrial medieval.

Les actuacions que es van realitzar per a la rehabilitació total del local d'aproximadament 300m2 construïts són:

- 4.A Tractament anti xilòfags de l'estructura de fusta del local. Tot el sostre del local té una estructura de fusta vista,atacada puntualment per corcó i altres insectes que són necessaris tractar. A l'una caldrà reposar cairats o parts de l'estructura de fusta que apareguen inservibles.

- 4.B Demolició d'espais paredats indegudament per a obrir els espai i adequar-los a l'ús públic que es pretén

- 4.C Anivellat de plataformes d'espais. En l'actualitat s'ha perdut la pavimentació i les plataformes estan desnivellades i sense base, per a això caldrà buidar en part el terreny per a preparar-lo per a una solera prèvia a la pavimentació.

- 4.D Execució d'un local de condícies adequades al públic dotant-lo d'instal·lacions de sanejament, aigua i electricitat

- 4.E Picat, sanejat i neteja del suport, per mitjos manuals

- 4.F Consolidació del mur existent amb morter de calç pura i posterior acabat amb pintura a la calç.

- 4.G Execució de paviments interiors amb lloses de granit i paviment continue d'àrid rodat.

- 4.H Instal·lació elèctrica i d'il·luminació adequada a l'ús del local

- 4.I Fusteria interior i exterior adequada a l'ús del local

 

 

 

 

¿Quieres comentarnos algo?
Util

¿Te ha parecido útil esta información?

CAPTCHA Esta pregunta es para comprobar si usted es un visitante humano y prevenir envíos de spam automatizado.

Los datos por Ud. facilitados serán tratados por el Ayuntamiento de Les Coves de Vinromà, en calidad de Responsable de Tratamiento, con la finalidad de gestionar las quejas, sugerencias y agradecimientos.

La base de legitimación del tratamiento de sus datos se encuentra en el consentimiento manifestado por Usted mediante el envío del presente formulario, de acuerdo con el artículo 6.1.a) del Reglamento General de Protección de Datos.

Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. En cualquier caso, los datos podrán ser conservados, en su caso, con fines de archivo de interés público, fines de investigación científica e histórica o fines estadísticos.

Los datos no serán cedidos a terceros, salvo que sean comunicados a las entidades públicas o privadas, a las cuales sea necesario u obligatorio ceder éstos para poder gestionar su solicitud, así como en los supuestos previstos, según Ley.

Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación o, en su caso, Oposición. A estos efectos, deberá presentar un escrito en el Registro de Entrada del Ayuntamiento/Mancomunidad: Plaça Espanya, 19, Ayuntamiento de Les Coves de Vinromà, CP: 12185, provincia de Castellón, o, en su caso, a nuestro Delegado de Protección de Datos dpd@dipcas.es

En el escrito deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, a su vez, deberá mostrar o, en caso de envío postal, acompañar documento identificativo equivalente. En caso de que actuara mediante representante, legal o voluntario, deberá aportar también documento que acredite la representación y documento identificativo del mismo.

Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).