PLA RESISTIR

PLA RESISTIR.- Resposta econòmica per als sectors afectats per les restriccions.

BASES I CONVOCATÒRIA DE LES AJUDES PARÈNTESIS (PLA RESISTIR):

AJUDES PARÈNTESIS:

L’objectiu principal d’aquesta convocatòria és realitzar actuacions encaminades a pal·liar les conseqüències ocorregudes per la pandèmia de la COVID-19 als sectors productius més afectats per aquesta. Concretament, es dirigeixen a cobrir les despeses corrents de les activitats realitzades per les persones treballadores autònomes i les microempreses, amb un màxim de 10 treballadors.

 • Es recomana llegir detingudament les BASES DE LA CONVOCATÒRIA per a poder presentar tota la documentació requerida a l’enllaç que s’indica a la part inferior de la publicació, ja que es considerarà criteri de valoració la data de registre d’entrada de la sol·licitud completa.

QUI POT SOL·LICITAR LES AJUDES?

Podran ser beneficiàries de les ajudes, les persones autònomes o microempreses amb un màxim de 10 persones treballadores, que estiguen incloses en els sectors identificats en l’Annex I de les bases de la convocatòria. A més, hauran de tenir el domicili fiscal al municipi de les Coves de Vinromà.

REQUISITS A COMPLIR:

 • Figurar d’alta a la matrícula municipal de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE), d’aquest municipi o figurar al llistat d’exemptes d’IAE d’aquest municipi per l’aplicació dels requisits legals vigents per a això, sempre que figuren d’alta al Cens d’empresaris, professionals i retenidors.
 • Figurar d’alta en algun dels codis CNAE, que s’indiquen a l’Annex I de la convocatòria de les bases, de conformitat amb el que s’estableix al Decret Llei 1/2021, de 22 de gener, del Consell. Aquest requisit ha de de complir-se a data 31 de desembre de 2020.
 • Trobar-se en funcionament a la data de presentació de la sol·licitud de l’ajuda.

ON I COM PRESENTAR LA SOL·LICITUD:

 • A la seu electrònica de l’Ajuntament de les Coves de Vinromà, mitjançant el procediment habilitat per a aquest efecte i nomenat «Sol·licitud de Subvenció Pla Resistir».
 • Es comptarà amb un termini de 15 dies hàbils, que començaran a comptar a partir de l’endemà de la publicació de les bases de la convocatòria. S’haurà d’aportar el model normalitzat d’instància (que podeu trobar a l’enllaç que s’indica a la part inferior de la publicació), junt amb la documentació que s’indica a continuació:

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:

La documentació que ha d’acompanyar al model normalitzat d’instància serà:

 1. Certificat de situació censal (Modelo 01 AEAT).
 2. Certificat acreditatiu de la situació d’alta a la Seguretat Social. El requisit d’estar inscrit en algun dels codis CNAE previstos a l’Annex I de la convocatòria, ha de complir-se a data 31 de desembre de 2020.
 3. Informe de Vida Laboral actualitzat.
 4. Certificat de titularitat de compte bancari per a poder fer l’ingrés, el qual ha que pertànyer a la persona o microempresa sol·licitant de la subvenció.
 5. Declaració responsable de la naturalesa de l’IVA. (Aquest model es troba disponible al tràmit telemàtic de la seu electrònica de l’Ajuntament).
 6. Justificació de les despeses, mitjançant l’aportació de les factures i els corresponents justificants de pagament.
 7. Poder de representació del o de la representant legal, si escau.
 8. Documentació acreditativa, si escau, del nombre de persones treballadores a data 31 de desembre de 2020, adjuntant el document de Relació Nominal de Treballadors (RNT) del mes de desembre (antic model TC2).

IMPORT DE LES AJUDES:

 • Una quantitat fixa de 2.000,00€ per cada persona autònoma o microempresa amb un màxim de 10 persones treballadores als sectors identificats a l’Annex I de les bases de la convocatòria.
 • Una quantitat fixa de 200,00€ per cada persona treballadora afiliada a la Seguretat Social a data 31 de desembre de 2020 de les mencionades microempreses o persones autònomes.

BASES DE LES AJUDES PARÈNTESIS (PLA RESISTIR):

Bases de la convocatòria en format pdf

ENLLAÇ AL QUE DIRIGIR-SE PER A TRAMITAR LA PRESENT SOL·LICITUD: Enllaç a la Seu Electrònica

 

 

 

Vols comentar-nos alguna cosa?
Util

T'ha semblat útil aquesta informació?

CAPTCHA Aquesta pregunta és per a comprovar si vostè és un visitant humà i prevenir enviaments de spam automatitzat.

Les dades per Vosté facilite seran tractats per Ajuntament de Les Coves de Vinromà, en qualitat de Responsable de Tractament, amb la finalitat de gestionar les queixes, suggeriments i agraïments.

La base de legitimació del tractament de les seues dades es troba en el consentiment manifestat per Vosté mitjançant l'enviament del present formulari, d'acord amb l'article 6.1.a) del Reglament General de Protecció de Dades.

Les dades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació. En qualsevol cas, les dades podran ser conservats, en el seu cas, amb finalitats d'arxiu d'interés públic, fins d'investigació científica i històrica o fins estadístics.

Les dades no seran cedits a tercers, llevat que siguen comunicats a les entitats públiques o privades, a les quals siga necessari o obligatori cedir aquests per a poder gestionar la seua sol·licitud, així com en els supòsits previstos, segons Llei.

Vosté podrà exercitar els drets d'Accés, Rectificació, Supressió, Limitació o, en el seu cas, Oposició. A aquest efecte, haurà de presentar un escrit en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament/Mancomunitat: Plaça Espanya, 19, Ajuntament de Les Coves de Vinromà, CP: 12185, privíncia de Castelló, o, en el seu cas, al nostre Delegat de Protecció de Dades dpd@dipcas.es

En l'escrit haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita siga satisfet i, al seu torn, haurà de mostrar o, en cas d'enviament postal, acompanyar document identificatiu equivalent. En cas que actuara mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també document que acredite la representació i document identificatiu d'aquest.

Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).