Ajuntament de Les Coves de Vinromà

Serveis socials

 

Document pdf amb informació sobre el "Centre de Día"

Els Serveis Socials comprenen aquells recursos, actuacions i prestacions que tenen com a finalitat:

a) La prevenció, tractament i eliminació de qualsevol causa o situació de marginació o desigualtat social.
b) La coordinació dels recursos i de les iniciatives públiques i privades, així com dels aspectes socials dels sistemes sanitaris i educatius.
c) El ple desenvolupament de la persona en el si de la societat i el foment de la solidaritat i de la participació ciutadana en el camp dels Serveis Socials.

Els Serveis Socials es coordinen amb altres sistemes que incidixen en la qualitat de vida i Benestar Social, com els sanitaris, educatius, culturals, mediambientals i urbanístics.

A fi d'ajudar a les persones i grups socials a resoldre els seus problemes, superant les seues dificultats i a crear i aconseguir recursos adequats per a millorar la seua qualitat de vida i la integració en la Comunitat o entorn social a què pertanyen. (Llei 5/1997, de 25 de juny, de la Generalitat Valenciana, per la que es regula el Sistema de Serveis Socials en l'Àmbit de la Comunitat Valenciana)

 

Els nivells d'intervenció en els Serveis Socials són:

a) Serveis Socials Generals o Comunitaris.
b) Serveis Socials Especialitzats.

Els Serveis Socials Generals constituïxen l'estructura bàsica del Sistema Públic de Serveis Socials, per mitjà de la prestació d'una atenció integrada i polivalent dirigida a tota la població, articulada a través d'actuacions preventives, assistencials i rehabilitadores, a nivell primari, amb caràcter universal i gratuït.
La seva finalitat és promoure el desenvolupament ple de l'individu i dels grups en què s'integra, potenciant la seua participació en la recerca de recursos i prioritzant les necessitats més urgents i bàsiques.
Correspon als serveis socials generals la programació, implantació i gestió de la intervenció generalitzada d'atenció primària.
Els Servicis Generals es prestaran per equips interdisciplinaris que cobrisquen les diferents Àrees de Serveis Socials en Centres Socials dependents de l'Administració Local.

 

Els Serveis Socials Especialitzats són aquells que es dirigixen a sectors de la població que, per les seues condicions, edat, sexe, discapacitat o altres circumstàncies de caràcter social, cultural o econòmic, requerixen un tipus d'atenció més específica en el pla tècnic i professional, que la prestada pels Servicis Socials Generals.
Estos Servicis podran ser gestionats per l'Administració de la Generalitat, per les entitats locals en el seu àmbit territorial i per institucions o associacions promogudes per la iniciativa privada o pels propis afectats per la necessitat específica en qüestió.

 

Els Servicis Socials municipals s'estructuren en diferents programes:

  • 1.-Informació, orientació i assessorament als ciutadans i ciutadanes sobre els seus drets, i els recursos existents en l'àmbit dels Servicis Socials. 

 

  • 2.- Prevenció, detecció i anàlisi de les situacions de risc i necessitat social.
  • 3.- Desenvolupament de l'associacionisme com a via per a la cooperació social.

 

  • 4.- Prestació del Servici d'Ajuda a Domicili.
  • 5.- Prestació dels Serveis de Convivència i Reinserció Social, com a alternatives a l'internament en institucions.

 

  • 6.- Cooperació i animació comunitària, estimulant la participació de les entitats socials.
  • 7.- Realització d'aquelles altres actuacions que es determinen

 

 

El SEAFI (Servici Especialitzat d'Atenció a la Família i la Infància) és un servei especialitzat d'atenció, orientació i tractament dirigit a les famílies que necessiten recolzament professional front les dificultats que qualsevol família presenta en la seua evolució.

El Servici Especialitzat d'Atenció a la Família i la Infància està format per dos terapeutes familiars i una educadora social.

Va dirigit a famílies que necessiten orientació i acompanyament en qualsevol moment de la seua evolució familiar: formació d'una nova parella, naixement d'un xiquet o xiqueta, desenvolupament dels fills, atenció de les persones majors, mort d'algun membre de la parella o familiar pròxim o qualsevol moment en què les relacions es fan conflictives i convé establir criteris per a mediar en els conflictes de parella.

Els programes específics que segons normativa atenen són:
1. Programa de suport a famílies MONOPARENTALS.
2. Programa d'intervenció amb famílies amb menors en situació de GUARDA i/o TUTELA ADMINISTRATIVA.
3. Programa de famílies en les quals es produïsca VIOLÈNCIA FAMILIAR.
4. Programa d'intervenció amb famílies en situació de RISC o CONFLICTE no englobades en apartats anteriors.
5. Programa de suport i seguiment de famílies ADOPTIVES o amb menors que es troben en ACOLLIMENT PREADOPTIU

Funcionen amb cita prèvia segons la necessitat cada municipi. Per a poder accedir al servei les persones interessades han de dirigir-se a l'Equip de Servicis Socials Generals per a què realitzen la derivació.

 

Professionals del SEAFI:

ISABEL GIL VILLARREAL (Psicòloga)
ISABEL RUBERT MIRALLES (Educadora Social)

 

 

 

La MANCOMUNITAT PLANA ALTA esta formada pels municipis de Sant Joan de Moró, La Pobla Tornesa, Les Coves de Vinromà, Benlloch, La Serra En Galceran i Vilafamés.

Els Serveis Socials Generals estan formats per dos Treballadores Socials, l'horari d'atenció és el següent:

 

ROSALINA JULVE SIURANA (Treballadora Social, núm. col 145): MUNICIPIS DE VILAFAMÉS, BENLLOCH, IBARSOS, ROSILDOS I SERRA EN GARCERAN.

HORARI MUNICIPIS:

DILLUNS
VILAFAMÉS
TEL. 964329250. 964329001
10,30- 13H

DIMARTS
BENLLOCH
TEL. 964339001
9,30-12 H

DIMECRES
SANT JOAN DE MORO
964701100

DIJOUS
IBARSOS
TEL. 964706726
9-10 H
ROSILDOS
TEL. 963706656
10,30-11,30 H
SERRA EN GARCERAN
TEL. 964706601
12,00-14,30 H

DIVENDRES
GESTIONS
TEL. 964701100

 ELENA CAPDEVILA BELLÉS (Treballadora Social, núm. col.1446): MUNICIPIS DE SANT JOAN DE MORÓ, LES COVES DE VINROMÀ I LA POBLA TORNESA.

HORARI MUNICIPIS

DILLUNS
GESTIONS
964701100

DIMARTS
SANT JOAN DE MORÓ
TEL. 964701100
10,30-14 H

DIMECRES
LES COVES DE VINROMÀ
TEL. 964426009
10,30- 14H

DIJOUS
LA POBLA TORNESA
TEL. 964338150
10,30-13H

DIVENDRES
GESTIONS
964701100

PROGRAMA D'EMERGÈNCIA SOCIAL.

Este programa té com a objecte l'atenció de les necessitats més bàsiques de
aquelles persones o nuclis de convivència que no poden satisfer-les per si
mateixes.

Les modalitats de prestació del programa són les següents:

· Prestacions Econòmiques Individualitzades (PEI).
Es regulen anualment per mitjà d'una Orde de la Conselleria de Benestar
Social de la Generalitat Valenciana.
Són ajudes dirigides a persones o nuclis de convivència. Pretenen recolzar o
pal·liar situacions deteriorades, de necessitat o amb greus problemes específics
que afecten l'autonomia de les persones, i que estes no poden solucionar amb
els seus propis mitjans o recursos.

Els tipus de prestacions són les següents:

1.- Ajudes d'emergència:
_ Satisfacció de necessitats bàsiques.
_ Ús de vivenda habitual.
_ Accions extraordinàries

2.- Ajudes per al desenvolupament de persones de més de 60 anys (Tercera Edat).
_ Eliminació de barreres arquitectòniques en la seua vivenda.
_ Ajudes tècniques per a la compra d'audiòfons, adaptació de la llar i
útils per al desenvolupament en la vida ordinària.
_ Adaptació de vehicle de motor.

  • Ajudes d'acolliment familiar (prèvia formalització del mateix)

 

  • Ajudes per a persones en discapacitat.

   1.-Desenvolupament personal:
_ Eliminació de barreres arquitectòniques.
_ Adaptació de vehicles de motor.
_ Ajudes tècniques per a adaptació de llar i útils.

    2.- Atenció institucionalitzada (majors de 16 / 18 i menors de 60 anys):
_ Malalts mentals (majors de 18 anys)
_ Discapacitats psíquics , físics i sensorials (majors de 16 anys).

Ajudes per a l’atenció d'ancians des de l'àmbit familiar.

Ajudes per a finançar estades en Residències de Tercera Edat per mitjà de
Bo-Residència i Accessibilitat social.

Ajudes per a finançar estades en centres de dia.

· Prestacions Econòmiques Reglades (PER)
Es regulen anualment Mitjançant Un Decret de la Conselleria de Benestar Social
de la Generalitat Valenciana.
Són prestacions de caràcter temporal dirigides a persones o unitats
familiars que no tenen mitjans de mitjans per a satisfer les seues necessitats
bàsiques i la quantia de la qual és proporcional als recursos econòmics i càrregues familiars de la persona beneficiària. El seu objecte és recolzar la seua integració social a través de
programes i contraprestacions complementàries.

PROGRAMA D'INFORMACIÓ , ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT

OBJECTIU:

Prestar informació, orientació i assessorament en els aspectes següents:

- Informació, orientació i assessorament sobre els seus drets, i els recursos existents en el
  àmbit dels Servicis Socials.
- Informació sobre ajudes econòmiques.
- Informació i assessorament en matèria de família.
- Informació i assessorament en matèria de menors en situació de risc.
- Desenvolupament de l'associacionisme com a via per a la cooperació social.
- Informació del Servici d'Ajuda a Domicili.
- Informació dels Servicis de Convivència i Reinserció Social, com a alternatives al
  internament en institucions.
- Informació sobre animació comunitària, estimulant la participació de les entitats
  Socials en els assumptes socials que més directament els afecten.

TRAMITACIONS.

- Ajudes econòmiques individualitzades.
- Servici d'ajuda a domicili, de la “Teleajuda domiciliària” i de “Teleassistència”.
- Remissions a altres servicis complementaris.
- Derivacions a servicis socials especialitzats.

Dll Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

Formulari de cerca

Site developed with Drupal